Tüzük

KURULUŞ KARARI

 

ESAS NO: 1981/ 369

KARAR NO: 1981/571

KARAR TARİHİ:  09.07.1981

14. Asliye Hukuk Mahkemesi

Resmi Gazetede Yayını : 28.11.1981

Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Sicil No :699

 

1. DEĞİŞİKLİK

 

KARAR NO: 1985/19

KARAR TARİHİ: 29.01.1985

6. Asliye Hukuk Mahkemesi

 

2. DEĞİŞİKLİK

 

KARAR NO: 2005/111

KARAR TARİHİ: 29.03.2005

20. Asliye Hukuk Mahkemesi

 

3. DEĞİŞİKLİK

 

KARAR NO: 2010/334

KARAR TARİHİ: 30.11.2010

1. Asliye Hukuk Mahkemesi

 

DEVLET TİYATROSU, OPERA VE BALE

ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VAKFI SENEDİ

                                              

VAKFIN ADI VE MERKEZİ

 

Madde 1 – Vakfın adı “DEVLET TİYATROSU, OPERA VE BALE ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VAKFI” dır. Kısa adı “TOBAV” olup, iş bu resmi senette sadece Vakıf denilecektir.

 

Madde 2 – Vakfın Genel Merkezi Ankara ili Çankaya ilçesinde olup adresi Tunalı Hilmi Cad. 72/6 06680 Kavaklıdere/Ankara’dır. Adres değişikliği için senet değişikliğine gerek yoktur. Yönetim Kurulu Şube ve temsilcilikler açabilir ve vakıf senedine aykırı  davranışların tesbiti halinde kapatabilir.  Şubeler en az beş kişi, temsilcilikler en az üç kişiden oluşur.

Çalışma koşulları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.          

(20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.03.2005 tarih ve 2005/111 Sayılı Kararı ile değişik)

 

KONU VE AMAÇ

 

Madde 3 – Vakıf sosyal yardımlaşma, dayanışma, tiyatro, opera, bale ve çok sesli müzik  sanatlarının yaygınlaşması,bunlarla ilişkili kültürel değerlerin demokratik ve laik  cumhuriyet ilkeleri  doğrultusunda korunması ve gelişmesi amacı ile kurulmuş olup;

a)      Üyelerden emekli olanlara, çalışırken daimi malul olanlara veya ölenlerin mirasçılarına, mağdur olanlara, üyelikten ayrılanlara vakıf senedinde yazılı hükümler gereğince yardım etmek.

b)     Vakfın imkanları ölçüsünde üyelerine zaruri ihtiyaçları için elverişli faizlerle kredi vermek,

c)      Üyelerin evlenmeleri, çocuklarının doğumu, anne, baba, eş ve çocuklarının ölümü hallerinde faizsiz kredi vermek.

d)     Çalışanlara öğle yemeği verilmesine yardımcı olmak.

e)      Üyelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için lokal ve pazar açmak, kooperatifler kurmak, kurulmuş olanlarla anlaşmak, ortak olmak veya birleşmek.

f)       Üyelerinin mesleki eğitimine yardımcı olmak, ekonomik, demokratik haklarının korunması ve geliştirilmesine çalışmak, yardımcı olmak,

g)      Tiyatro, opera, bale ve çok sesli müzik sanatlarının gelişmesine ve yaygınlaşmasına yardımcı olmak üzere bu sanat dalları ile ilgili eğitim ve öğretim veren kuruluşlar açmak, ulusal ve uluslararası kurslar, seminerler, söyleşiler, açık oturumlar, sempozyumlar, festivaller, şenlikler, yarışmalar, ödüllendirmeler tertip etmek ve bu alanlarda ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmak, ortak projeler üretmek ve yayın çıkarmak.

h)     Vakfın imkanları ölçüsünde tatil yerleri açmak, kiralamak veya anlaşmalarla yararlanmak.

i)        Üyelerin mesleki ihtiyaçlarını yurt içinden  veya yurtdışından temine çalışmak, ulusal ve uluslararası sanat kuruluşlarına, birliklere üye olmak, kültür ve sanat çalışmalarına danışmanlık yapmak.

j)       Gerekli yardımlar için yönetmeliklerle fonlar oluşturmak.

k)     Bu sanat dalları ile ilgili kitaplık, arşiv, müze ve belgelik kurulmasını sağlamak, varolanları desteklemek, telif hakları ajansı kurmak,

l)        Üyeleri arasındaki ilişkiyi geliştirmek amacıyla dinlenme tesisi, galeri, kültür merkezi v.b. işletmelerin inşaasını, işletmesini ve işlettirilmesini sağlamak.

(20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.03.2005 tarih ve 2005/111 Sayılı Kararı ile değişik)

 

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

 

Madde 4 – Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da  bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan yada olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Ancak Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 4721 ve 5072 Sayılı Kanunlarla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

(20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.03.2005 tarih ve 2005/111 Sayılı Kararı ile değişik)

 

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 5 –Halen Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfının üyesi olanların Vakıf üyelikleri aynen devam eder. Tüm Kurum (Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü) çalışanları Vakfa üye olabilirler. Üyelik için yazılı başvurulur. Kabul işlemi Yönetim kurulunca sonuçlandırılır. Üyelik giriş aidatlarının ödenmesiyle başlar.

 

a)  Vakıf üyesinin ölümü ve istifası halinde üyeliği sona erer.

b)     Emekli olanlar isterlerse üyeliklerini sürdürebilirler.

c)      Her ne şekilde olursa olsun Vakıftaki üyeliği sona erenlerin vakfa olan borçları muaccel olur ve vakıftaki alacaklarından mahsup edilir. Bakiye borç kaldığı takdirde herhangi bir ihbara ve hüküm alınmasına lüzum kalmaksızın kanuni yolarla tahsil edilir.

d)     Belirli bir amaç için verilen hibe vesair, ancak o amaç için harcanır veya başka bir amaç için harcanmasına genel kurul karar verir.

e)      Vakıf lokalinden yararlanmak isteyen kişiler, lokal üyesi olabilir. Lokal üyesi olabilmek için, iki üyenin önerisi, yönetim kurulunun kararı gerekir.

f)       Askerlik görevi için ayrılanlar ve ücretsiz izinli sayılanların üyelikleri istifa etmezler ise dondurulur. Üyelik yükümlülüklerini yerine getirenlerin üyeliği devam eder.

(1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.11.2010 tarih ve 2010/334 Sayılı Kararı ile değişik)

Madde 6 – Üyenin üyelik hakkı sınırlanamaz, başkasına devir olunamaz. Bu husustaki her türlü akit ve taahhütler hükümsüzdür. Üyeler yazılı müracaatla üyelikten ayrılabilirler.

 

VAKFIN ORGANLARI

 

Madde 7 – Vakfın organları şunlardır.

A – Genel Kurul

B – Yönetim Kurulu

C – Denetleme Kurulu

 

 

A - GENEL KURUL           :

 

Madde 8 – Genel Kurul, vakfın en yetkili organı olup 1.1.2002 tarihine kadar mevcut vakfın üyelerinden oluşur. Genel Kurul olağan olarak iki yılda bir toplanır.

 

Madde 9 – Genel Kurulun yetki ve görevleri şunlardır :

a)      Vakfın hesaplarını inceleyerek yeni görevleri tespit etmek.

b)     Vakıf senedi hükümlerinin yerine getirilmesini gözetmek,

c)      Vakfı senedinin değiştirilmesi, yeni maddeler eklenmesi, vakfın feshi ve tasfiyesine karar vermek.

d)     Üyelerden alınacak aidat ve sosyal Yardım fonu limitlerini tespit etmek (ve yeni kurulacak fonların)

e)      Üyelere verilecek madde 3-a da ki hakların düzenlenmesi.

f)       İhraç edilen üyelerin başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak.

g)      Kurulları aklamak, yeni kurulların asil ve yedeklerini seçmek.

h)     Vakıf senediyle kendisine tanınan diğer görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

 

Madde 10 -  Genel Kurulun Toplanması;

a)      Yönetim Kurulu Kararı

b)     Denetleme Kurulunun yazılı isteği

c)      Vakıf üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine, Yönetim kurulunun daveti ile olağanüstü toplanır. Yazılı istekler Yönetim Kuruluna yapılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmaktan kaçınamaz.

 

Ancak, olağan Genel Kurula dört ay kalmışsa, Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul isteğini erteleyebilir.

 

Madde 11 – YÖNETİM KURULU ;

a)      Olağan Genel Kurul için çalışma raporu ve bilançoyu,

b)     Olağanüstü Genel Kurul için toplantı gerekçesini,

c)      Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemi, toplantıdan en az on beş (15) gün önce  üyelere duyurur.

 

Madde 12 – Genel Kurul toplantılarının gündemi ile tarihi, yeri, saati toplantı tarihinden on beş gün önce en yüksek baskısı yapan mahalli bir gazetede ilan edilir.

            (20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.03.2005 tarih ve 2005/111 Sayılı Kararı ile değişik)

 

Madde 13 – Genel Kurul toplantılarının yapılabilmesi için salt çoğunluğun toplantıda hazır bulunması şarttır. Bu çoğunluk olmadığı takdirde, ikinci toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte – yer – müsaitse aynı yerde – yapılır. İkinci toplantı için Yönetim ve Denetleme Kurulları asil üye tamsayılarının iki katı yeter sayıdır.

            Aksine karar alınmaz ise gündem maddeleri sıra ile görüşülerek karar bağlanır. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve Vakıf organları ile Vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Mevcut üyelerin 1/10’u tarafından teklif edilen konuların gündeme alınması, görüşülmesi ve gündem sırasının tespiti için Genel Kurulun karar vermesi zorunludur. Ancak vakıf güncelini etkileyecek mahiyetteki teklifler temenni olarak görüşülür.

Gerekirse bu hususta Yönetim Kuruluna görev verilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Ancak Vakfın amaçlarına uygun olmak şartıyla vakıf senedinin değiştirilmesi veya vakfın feshi ve tasfiyesine karar verebilmek için Genel Kurul üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) çoğunluğu ile karar alınması gerekir.

            Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Bir üye diğerinin yerine vekaletle oy kullanabilir.

            (20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.03.2005 tarih ve 2005/111 Sayılı Kararı ile değişik)

 

Madde 14 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği birisi tarafından açılır. Genel Kurula Başkanlık etmek üzere üyeler arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve en az bir yazman olmak üzere seçimle Divan oluşturulur. Divan başkanlığının isteğiyle yazman sayısı arttırılabilir. Başkanlık divanı seçimleri açık oylama ile yapılır.

 

Madde 15 – Divan Başkanlığının görev ve yetkileri:

 

a)      Toplantıya ait işlemlerin vakıf senedi hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceler.

b)     Toplantı için yeterli çoğunluğun olup olmadığını kontrol eder.

c)      Gündem maddelerinin görüşülmesini sağlar.

d)     Genel Kurulca yapılacak seçim sonuçlarını tasnif ve ilan eder.

e)      Genel Kurulda yapılan görüşmeler ve alınan kararları tutanağa geçirir. Tutanağın bir nüshası Yönetim Kuruluna verilir. Alınan kararlar üyelere duyurulur.

 

B – YÖNETİM KURULU  :

 

Madde 16 – Vakfın her türlü işlemlerini 7 (yedi) kişilik Yönetim Kurulu yürütür. Yönetim Kurulu bu vakıf senedi, ilgili kanun ve tüzük hükümlerinin verdiği görevleri yapmakla yükümlü, aksine davranışlardan dolayı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.

 Yönetim Kurulu seçimden sonra bir hafta içinde toplanarak görev bölümü yapar. Yönetim Kurulu seçimden sonraki toplantısında, Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Saymanı seçer.

GENEL BAŞKAN          : Vakfı her bakımdan temsil eder. Vakıf adına demeç vermek, basın toplantısı yapmak, resmi ilişkilerde bulunma, vakfın idari, mali ve sanatsal konulardaki çalışmalarında eşgüdümü sağlamak, gereğinde belirli işlerin izlenmesi için, Vakıf üyesi olan kişilere temsil yetkisi vermek, davaya vekalet vermek.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI : Genel Başkanın en yakın çalışma arkadaşıdır. Başkanın vereceği yetkilerle, Yönetim Kurulunun vereceği yetkiler içinde vakfı en iyi şekilde temsil eder. Genel Başkan olmadığı zaman ona vekalet eder. Yönetim Kurulu kararı ile Vakıf adına demeç vermek, basın toplantısı yapmak yetkisini kullanır.

GENEL SEKRETER     : Genel Başkanın en yakın çalışma arkadaşı olup, Vakıf yazışmalarını yürütür, Genel Başkan ve Yönetim Kurulunun verdiği yetkiler içinde çalışır. Özellikle sanatsal çalışmaları organize eder, yönlendirir. Yönetim Kurulu toplantısının gündemini hazırlar, basınla olan ilişkileri kurar. Yönetim Kurulu kararı ile Vakıf adına demeç vermek, basın toplantısı yapmak yetkisini kullanır.

GENEL SAYMAN         : Vakfın mali işlerini yürütür. Üyelerle olan ilişkiyi sağlar. Yönetim Kurulunun vereceği yetkiler çerçevesinde, bina kiralamak, salon tutmak, belirli

oranda harcama yapmak, şube ve temsilciliklerin hesaplarını kontrol eder.

            (20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.03.2005 tarih ve 2005/111 Sayılı Kararı ile değişik)

 

Madde 17 – Yönetim Kurulu iki yıl için Genel Kurulca vakıf üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulunca seçilecek üyelerin Ankara’da ikamet etmeleri şarttır.

Bir yıl içinde mazeretsiz olarak dört toplantıya katılmayan, üyelerinin bu görevleri sona erer. Bu uygulamanın takibini Yönetim Kurulu yapar.

Seçim gizli oyla yapılır. 7 asil,  5 yedek üye seçimleri aynı anda yapılır. Oylarda eşitlik olduğunda kura çekilir.

 

Madde 18 – Türk Medeni Kanununun 4721 Sayılı Kanunla değiştirilen 112. maddesi gereğince Yönetim Kurulunun mahkeme kararı ile görevden alınması halinde Denetleme Kurulu Başkanının başkanlığında Yönetim Kurulu yedek üyelerince yönetim yürütülür.

            (20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.03.2005 tarih ve 2005/111 Sayılı Kararı ile değişik)

 

Madde 19 – Yönetim kurulu, Başkanın veya kurul üyelerinden ikisinin isteği ile toplanır. Kararlar çoğunlukla verilir. Toplantının geçerli olabilmesi için salt çoğunluğun hazır bulunması lazımdır. Kararlar karar defterine yazılır. Verilen kararlara muhalif kalan üyeler, muhalefet şerhini gerekçeli olarak iki gün içinde yazar ve imza ederler.

 

Madde 20 – Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

a)      Yönetim Kurulu, Vakfın mallarını, gelirlerini ve her türlü işlemlerini yürütür. Bu konudaki harcamaları yapar.

b)     Vakıf işlerinin yürütülmesi amacı ile kendi sorumluluğu altında olmak üzere Vakıf personeli tayin eder. Kadro  için Genel Kurul kararı gereklidir.

c)      Vakfı, yargı organları ile idari makamlara, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Yönetim Kurulu kararlarına dayanarak, vakfı yüküm altına sokan her türlü sözleşmeler, Başkan, Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulunun görevlendireceği üyeler tarafından müştereken imzalanır. Bunların dışında kalan işlerin yürütülmesi için deYönetim Kurulu kararı ile kurullar oluşturulabilir.

d)     Vakfın bilanço ve hesap dönemi takvim yılıdır. Hesaplar Mart ayı sonuna kadar Genel Merkez ve Şubelerde ilan edilir. Kongre döneminde Genel Kurula sunulur. Vakfın mali durumu Vakıflar Genel Müdürlüğündeki siciline tescil ettirilir.

e)      Genel Kurula sunulacak çalışma programını hazırlar, o yıla ait gayri menkul yatırımları, gelecek döneme ait teklif ve önerileri belirler.

f)       Vakıf bürosunun yönetici veya memurlarına gerekli ihtiyaç göz önüne alınarak, satın alma ve sarf yetkisi verebilir.

g)      Vakıf amaçlarını kapsayan yönetmelikler hazırlar ve Genel kurula sunar.

h)     Vakfın varlıklarını arttırmak için gayri menkul alabilir, inşa ettirebilir, satabilir. Devlet, şirket tahvilleri ve hisse senetleri alabilir. Holdinglere, limited ve anonim şirketlere, kooperatiflere iştirak edebilir, kendi bünyesinde şirket ve işletmeler kurabilir. Sigorta acentelikleri ile ithalat, ihracat ve ticari mümessillikler, komisyon işleri de yapabilir.

i)        Vakfın, her türlü faaliyetlerinin idamesi için gerektiğinde istikrazda bulunabilir. Sahibi bulunduğu gayri menkuller üzerine ipotek ve her türlü aynı haklar tesis ettirebilir. Menkul ve gayri menkul üzerinde vakıf lehine rehin ve her türlü ayni haklar tesis edebilir.

j)       Vakıf senedine göre üyeliği sona erenler hakkında karar verir.

k)     Genel Kurulun vakıf amaçlarına uygun olarak alacağı kararlara göre yeni görevleri yerine getirir.

l)        Yasaların yükleyeceği yeni görevleri yapar.

m)   Üyelerden, Vakıf senedi hükümlerini yerine getirmeyenleri, vakfa olan borçlarını zamanında ödemeyenleri, yöneticiler hakkında yalan yanlış dedikodu edenleri, vakıf mallarına zarar verenleri, vakıf yıkıcılığı yapanları cezalandırır.

n)     Yönetim Kurulu suçun niteliğine göre şu cezaları verebilir.

1-      Uyarma

2-      Kınama

3-      Üç aydan, bir yıla kadar üyelik haklarından mahrum etmek.

4-      Vakıf üyeliğinden ihraç.

 

o)      Bu senedin 4. Maddesinde belirtilen iş ve işlemleri yapar.

(20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.03.2005 tarih ve 2005/111 Sayılı Kararı ile değişik)

 

Madde 21 – Yönetim Kurulu cezalarına karşı bir ay içinde Denetleme Kuruluna başvurulabilir. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu kararını yeniden gözden geçirir. Yönetim Kurulunca aynı ceza verilirse ancak tekrar Genel Kurula itiraz başvurusu yapılabilir. Genel Kurulun kararına karşı üç ay içinde yasal yollara başvurulabilir.

 

 

C – DENETLEME KURULU

 

Madde 22 – Denetleme Kurulu iki yıl için 3 asil, 3 yedek olmak üzere Genel Kurulca üyeler arasından seçilir. Denetleme Kuruluna seçilecek üyelerin Ankara’da ikamet etmeleri şarttır.

Kurul, üyeleri arasından birisini başkan seçer. Herhangi bir nedenle Yönetim

Kurulunun yeniden seçime gidilmesi halinde denetleme kurulunun görevi sona erer.

Denetçiler, istedikleri takdirde Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, söz hakkı vardır, ama oylamaya katılamazlar.

Denetçiler en az yılda bir toplanarak vakfın işlemleri, mali durumu vesaire hususları hakkında rapor hazırlarlar. Genel kurula rapor sunarlar. Ayrıca Kurul Başkanının ve Yönetim Kurulunun isteği üzerine toplanılır.

İhraç edilen üyelerin başvurularını inceler, kararını Yönetim Kuruluna bildirir.

Genel Kurulun olağanüstü toplanması için Yönetim Kuruluna başvurabilir. İkinci kez çağrısına Yönetim Kurulu uymaz ise yasal yollara başvurulabilir.

Denetçiler, bu Vakıf senedi ile ilgili kanunlar ve Türk Ticaret Kanunun anonim şirketlere ait denetçilere verdiği görevleri yapmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan dolayı aynı hükümlere göre sorumludur.

 

SEÇİM SİSTEMİ

 

Madde 23 – Tüm üyeler, cezalıların dışında, Genel Kurula katılırlar.

a)      Genel Kurulda Yönetim ve Denetleme Kurulu gizli oy açık tasnif sistemiyle seçilir.

b)     İki sandık oluşturularak aynı anda bir üye iki kurul için oyunu kullanır.

c)      Oylamada oy kullanacak olanlar listede isimleri karşılığını imzalayarak oy kullanırlar.

d)     Oylar eşit çıktığında divanda kura çekilir.

 

VAKFIN KAYNAK VE GELİRLERİ VAKIFCA YAPILACAK ÖDEMELER

 

Madde 24 – Vakfın mal varlığı : Ankara Devlet Tiyatro Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Derneğinin 31.12.1980 tarihli hesaplarına göre :2.258.686 TL

(İkimilyonikiyüzellisekizbinaltıyüzseksenaltı) Biriktirme, sosyal yardım ve emeklilik fonunun döner sermayesi ile 125.000 TL(Yüzyirmibeşbin) değerinde demirbaş malzemeden ibarettir.(31.12.1980 tarihi buyana ve kuruluşu kadar elde edilecek gelir ve aidatlar da Vakfın varlığına eklenecektir.)

 

Madde 25 – VAKFIN KAYNAK VE GELİRLERİ ;

 

A – VAKFIN KAYNAKLARI; Aylık aidatlarla, Biriktirme Sosyal Yardım ve Emeklilik Fonu iştirak aidatlarından ibarettir.

            Yönetim Kurulu yeni fonlar için, önerisini yönetmeliklerle hazırlayarak Genel Kurula sunar. Üyeler yeni fonlara girip girmemekte serbesttirler.

1-      Vakıf üyeliği aidatı Genel Kurul tarafından tespit edilir.

2-      Biriktirme, Sosyal Yardım ve Emeklilik Fonu giriş aidatı Genel Kurulca tespit edilir.

Fona iştirak aidatı üst sınırları Genel Kurulca tespit olunur. Eski üyeler istemezlerse, eski limitlerinden devam ederler.

Fon ve kurulacak yeni fonların işleyişi yönergelerle düzenlenir. Bu senedin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde yönerge çıkartılır.

Bütün aidatlar, üyelerin talimatları ile kredi kartlarından veya banka hesaplarından, elden veya posta havalesi yoluyla tahsil edilir. Ayrıca vakıf saymanlığına veya banka hesabına yatırılabilir. Yazılı olarak fon limitini bildirmeyenler en alt limiti seçmiş sayılır. Limit değiştirmek her zaman mümkündür. Kredi ve sosyal yardımlarda fon birikimleri ölçü alınır.

       (20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.03.2005 tarih ve 2005/111 Sayılı Kararı ile değişik)

 

B – VAKFIN GELİRLERİ ;

 

1-      Vakıf varlıklarının işletilmesinden elde edilecek nemalarla, temsil, balo, konser, gece, piyango, yarışmalar, yayın, sosyal ve kültürel etkinliklerden faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

2-      Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin yapacağı bağışlar, vasiyetler, yardım ve diğer gelirler.

3-      Vakıf senedine yazılı diğer faaliyetlerden ve senet gereği elde edilecek gelirler.

4-      Vakıf 5072 Sayılı Kanuna ve yasal mevzuata aykırı gelir elde edemez.

(20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.03.2005 tarih ve 2005/111 Sayılı Kararı ile değişik)

 

C – ÜYELERE YAPILACAK YARDIMLAR;

 

1-      Üyeler biriktirme fonuna girdikleri yıl, ayrıldıkları ve emekli oldukları yıl için faiz alamazlar.

2-      Mağdur olanların hesabının kapatılması  Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

3-      Emekli olan, ölen, mağdur yada kurumdan ayrılıp, Vakıftan istifa eden üyelere tüm birikimleri %5 leri ile birlikte ödenir. Bu ödemeleri yeniden düzenlemek ve fonları onaylamak Genel Kurulun yetkisindedir.

4-      Üyelerin biriktirme, sosyal yardım ve emeklilik fonundaki parasına her yıl ödenecek ve üyelere bu fondan verilecek kredilere uygulanacak faiz oranları günün koşullarına göre Yönetim Kurulunca belirlenir. Ancak bir yıl içinde üç ay aidat ödemeyen üyeye faiz ödenmez.

(20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.03.2005 tarih ve 2005/111 Sayılı Kararı ile değişik)

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Madde 26  - Vakıf yöneticileri, kurul üyeleri ve kadrolu personel görevlerini yaparken, üyelerin ve ailelerinin veya mirasçılarının özel durumlarını yasal merciler dışında titizlikle korumak zorundadırlar.

 

Madde 27  - Üyeler Vakıf senedi hükümlerine göre kendilerine verilmesi gereken alacaklarının ölümleri halinde kimlere ödeneceğine dair vasiyetnameleri vakfa verebilirler. Bunun dışında normal yasal varislerine kalır.

 

Madde 28 – Vakıf üyeleri, Vakıfça istenilen bilgileri ve evrakları Vakfa göndermek zorundadır.

 

Madde 29 – Üyelerin alacakları, vakıf veya Vakfın kuracağı tesis, ortak olacağı kuruluşlara olan borçları mahsup edilerek ödenir. Borcu kalırsa icra yoluyla kendisinden veya kefillerinden alınır.

            Vakıftan ayrılan, emekli olan üyeler bir yıl içinde alacaklarını almazlarsa vakfa kalır.

            (20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.03.2005 tarih ve 2005/111 Sayılı Kararı ile değişik)

 

Madde 30 – Türkiye’de tiyatro, opera, bale, pandomim, çok sesli müzik gibi sahne sanatları ile ilgili bilimsel araştırmaları finanse edebilir. Bu gibi çalışmalara yardımcı olabilir. Bu amaçla kurulmuş ve kurulacak her fonu kabul eder ve yönetir. Devletçe verilecek sanat ödeneklerinin dağıtımını yükümlenebilir.

            (20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.03.2005 tarih ve 2005/111 Sayılı Kararı ile değişik)

 

Madde 31 -  Vakfın amaçlarına uygun olarak her çeşit katkıda bulunan gerçek ve tüzel kişiler talepleri halinde TOBAV Gönüllüsü olarak kabul edilebilirler. TOBAV Gönüllüsü olabilme Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. TOBAV Gönüllüleri Vakıf organlarında görev alamazlar, Genel Kurula katılabilirler ancak oy kullanamazlar.

            (20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.03.2005 tarih ve 2005/111 Sayılı Kararı ile değişik)

 

 

 

Madde 32 – Vakıf süresiz olarak kurulmuştur.

 

Madde 33 – Vakfın feshi halinde tüm mal varlığı konu ve amacı aynı olan en uygun vakfa intikal eder.

            (20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.03.2005 tarih ve 2005/111 Sayılı Kararı ile değişik)

 

Madde34 – Vakfın kurucusu olan Ankara Devlet Tiyatrosu, Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Derneğinin varlığının tamamı bütün hak ve vecibeleri ile birlikte Devlet Tiyatrosu, Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfına devredilmiştir.

 

VAKIF KURUCULARI     :

 Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı adına kurucular: 

 

RIZA ŞAHİN

UĞUR UYGURER

CEM GEDİK

BAYRAM KAYA

İSMAİL SEDEF

İSMAİL DOĞAN

 BEKİR ASLAN